Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie die u persoonlijk identificeert. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onderstaande verklaring over gegevensbescherming.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de afdruk van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld door u die aan ons door te geven. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde en kosteloos het recht om informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Zie voor meer informatie de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Dataprotectie

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring over gegevensbescherming.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) onderhevig kan zijn aan veiligheidslacunes. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar het verantwoordelijke kantoor

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Fink & Partner GmbH
Am Sandthof 12
D-47574 Goch

Telefon: +49 (0) 2823 41 998 – 0
E-Mail: [email protected]

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

Voor ons bedrijf hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

ER Secure GmbH
In der Knackenau 4
82031 Grünwald

Telefon: [Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten]
E-Mail: [email protected]

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e of f DSGVO, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De respectievelijke wettelijke basis waarop een verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring over gegevensbescherming. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 DSGVO).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor direct marketing doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op het DSGVO hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan u of aan derden in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat te laten verwerken. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als exploitant van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op vrije informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor deze en andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Indien u bezwaar heeft aangetekend op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Tegenstand tegen promotionele e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Koekjes

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen tijdens uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van de instelling van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces of voor de levering van bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL van de verwijzer
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Voor dit doel is een informeel e-mailbericht aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b DSGVO indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van aan ons gerichte vragen.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

4. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij een analyse van het gedrag van de gebruiker om zowel de website als de reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de IP anonimisering geactiveerd. Hierdoor verkort Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij een toekomstig bezoek aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruik maakt van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen en implementeren de strenge eisen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Dit maakt het mogelijk om rapporten te genereren die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessante advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze informatie kan niet in verband worden gebracht met een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of Google Analytics in het algemeen verbieden om uw gegevens te verzamelen zoals beschreven onder “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

Opslagperiode

Gegevens die door Google worden opgeslagen op het niveau van de gebruiker en het evenement en die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. User ID) of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

av_privacy_google_tracking] Google Analytics uitschakelen [/av_privacy_google_tracking].

5. Plugins en gereedschappen

Google Web Lettertypen

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van fonts. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

6. Eigen diensten

Aanmeldingen

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens de sollicitatieprocedure zijn verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit noodzakelijk is voor een beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrond hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsverhouding), Art. 6 lid 1 sub b DSGVO (algemene contractinitiatie) en – indien u uw toestemming heeft gegeven – Art. 6 lid 1 sub a DSGVO. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de door u ingediende gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en artikel 6, lid 1, onder b DSGVO ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsverhouding.

Bewaringstermijn van de gegevens

Indien wij niet in staat zijn u een vacature aan te bieden, u een vacature af te wijzen, uw sollicitatie in te trekken, uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, of ons te verzoeken de gegevens te verwijderen, worden de door u verstrekte gegevens, met inbegrip van eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, maximaal 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (bewaartermijn) opgeslagen om de gegevens van de sollicitatieprocedure in geval van afwijkingen te kunnen traceren (art. 6, lid 1, onder f DSGVO).

U KUNT BEZWAAR MAKEN TEGEN DEZE OPSLAG ALS U LEGITIEME BELANGEN HEEFT DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze te bewaren of enige andere wettelijke reden voor verdere opslag. Als het duidelijk is dat de bewaring van uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn noodzakelijk is (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), zal de verwijdering pas plaatsvinden wanneer de gegevens irrelevant zijn geworden. Andere wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet.